برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

در حال حاضر مهمترین چالش این واحد نبود چارت سازمانی مصوب و محدودیتهای مربوط به جذب و بکارگیری کارشناسان مختلف با تخصصهای مورد نیاز با توجه به محدوده در حال گسترش فعالیتهای مرتبط با رسالت این واحد می باشد.

تنظیمات قالب