English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان از برگزاری دروس به شکل مجازی

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

قرن بیست و یکم چالش منحصر به فردی را در برابر نظام های آموزشی دنیا قـــرار داده است و بسیاری از مؤسسات با استقــبال از فن آوری های نوین به این چالش واکنش مثبت نشان داده اند. در این شرایط مؤسسات آمـــوزش عالی باید خـــود را برای پذیرش تحـولات و چالش های مؤثر از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نوین آماده نمایند. در حال حاضر آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان یک ضرورت با حداقل هزینه، حداکثر کارایی، کیفیت و سرعت بالا مورد توجه می باشـد. لذا فراهــم نمــودن زمینه ی توسعه آموزش مجازی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی مؤسسات آموزش عالــی و آشنائی اساتید، دانشجویان و کارکنان و مدیران با این امر و نحوه استفاده و بهره برداری از این منبع عظیم اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است.

هدف کلی
 ارتقاء نحوه ارائه آموزش مجازی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین.

اهداف اختصاصی
1- ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی شامل: ( پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.


2- ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل: (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.


3- ارتقاء نحوه ارائه آموزش کارکنان اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل: (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.