English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢

 

 

بکار گیری تعدادی  دانشجوی علاقمند و آشنا به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

 برنامه ریزی سیاستهای پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

 تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

 راهنمایی و کمک  به دانشجویان جهت انجام طرح های تحقیقاتی

 تکمیل فرمها و قردادها براساس آئین نامه پژوهشی دانشگاه

 نظارت و کنترل بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی دانشجویان

 انجام مکاتبات لازم در ارتباط با طرح های پژوهشی

 تشکیل شورای پژوهشی بر حسب ضرورت و انجام کارهای لازم مربوطه

 تنظیم صورت جلسه شوراهای پژوهشی و ارسال آن به واحدهای مربوط  به آن

 هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی دانشجویان