English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢


این واحد وظیفه ارتقاء خدمات پرستاری از طریق ارزیابی وضعیت موجود ابلاغ استاندارد ها ، شناخت نیازها و چالش های پرستاری و بهسازی و توانمندسازی نیروهای انسانی پرستاری را برعهده دارد.


اهداف عمده و وظایف این واحد:

1 - نظارت و ارزیابی مدیریت منابع انسانی

2 - اجرای مدیریت مشارکتی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی

3 - استخراج و تنظیم فرایندهای بالینی و غیربالینی و تلاش در جهت ارتقاء فرایندهای ترسیم شده

4 - رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات پرسنل پرستاری

5 - اجرای فرایندهای تشویقی ، تنبیهی و انضباطی

6 - به روز نگهداشتن اطلاعات پرسنلی در خصوص مواجهه با بحران

7 - حضور فعال در کمیته های بیمارستانی

8 - سنجش و بررسی رضایتمندی بیماران و پرسنل پرستاری

9 - نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و سنجش رضایتمندی پرسنل از نحوه ی اجرای برنامه های آموزشی

10 - ثبت و مستندسازی فعالیت ها

11 - طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری

12 - برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخش های اورژانس و ویژه

13 - تلاش در جهت ارائه خدمات مراقبتی کیفی و ایمن و بروز

14 - نظارت مستمر بر نحوه ی ارائه خدمات مراقبتی ایمن به بیماران